در این جلسه از سری جلسات  HTML می خواهیم برای شما ایجاد لیست را آموزش دهیم. قبل از اینکه به آموزش ایجاد لیست در HTML بپردازیم بهتر است با...