طراحی سایت را میتوان از یک نظر به ۲ بخش تقسیم بندی کرد که هرکدام از آن ها دارای اهمیت بالایی است بخش اول آن مربوط به کدنویسی و...